Image Not Found

ช่วง นี้อาจารย์หลายๆ ท่านต้องตรวจ essay กันเหนื่อยเลยค่ะ เพราะนักเรียนของอิงลิชพาร์คหลายคน กำลังมุ่งมั่นกับการฝึกเขียน essay มาส่งกัน แต่เห็นเด็กๆ ขยันกันขนาดนี้อาจารย์ก็คงหายเหนื่อยแน่นอน ^^”

วันนี้เลยเอาวิธีการเขียนแบบคร่าวๆ มาให้ศึกษากันอีกทีนะคะ

โครงสร้างหลักของ Essay ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ

  1. Introduction หรือบทนำ เป็นส่วนแรกของเรียงความที่จะบอกให้ผู้อ่านทราบเบื้องต้นว่าเรียงความนี้จะ กล่าวถึงเรื่องอะไร มักจะไม่ใส่รายละเอียดมากนัก
  2. Body หรือเนื้อความ เป็นส่วนที่รวมเนื้อหา ใจความสำคัญของเรียงความไว้ โดยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ ทั้งนี้ Body อาจจะแยกย่อยเป็นหลายย่อหน้าก็ได้ค่ะ

หน้าที่ของ Body คือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้อ่าน เพื่อให้เข้าใจหรือคล้อยตามกับเรียงความของเรามากขึ้นค่ะ โดยจะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ

  • Topic Sentence ซึ่งจะอยู่ส่วนแรกของของแต่ละ Body ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อความย่อหน้านี้จะกล่าวถึงเรื่องอะไร
  • Supporting sentences ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความจาก Topic sentence รวมถึงการยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
  • Concluding sentences เป็นการสรุปย้ำใจความสำคัญของย่อหน้าให้ผู้อ่านทราบอีกครั้งค่ะ

แถมให้อีกนิดกับเทคนิคง่ายๆ ในการเขียน Topic sentence ที่ดี คือ ควรจะเขียนให้เป็น Simple sentence หรือประโยคความเดียว เพราะจะช่วยให้ประโยคมีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายค่ะ

  1. Conclusion หรือบทสรุป เป็นการทบทวนและย้ำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรให้ผู้อ่าน ทราบ โดยเนื้อหาเน้นรวบรวมใจความสำคัญจาก Introduction และ Body ค่ะ