Image Not Found

Doubt is the beginning of wisdom.

ความสงสัยเป็นจุดเริ่มต้นของความรอบรู้

หรือพูดเป็นภาษาบ้าน ๆ ก็คือ ต้องโง่ก่อนถึงจะฉลาดค่ะ

doubt (n.) ความสงสัย

wisdom (n.) สติปัญญา ความรอบรู้

#EnglishParks #EnglishTip

Unlimited English For Your Success

เรียนไม่อั้น ครบทุกทักษะ สอนสดทุกวัน