Image Not Found

English Tip วันนี้มาดูรูปแบบที่ classic อีกอันนึงของ Grammar ในภาษาอังกฤษกันนะคะ ^_^

==Passive Voice==
ประโยค Passive Voice จะพูดถึงในกรณีที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง
มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice กันเลยค่ะ

1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้ V. to be + V3
2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V. to be
3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V. to be

มาดูตัวอย่างประโยคกัน
1) The factory was built in 1970. (โรงานถูกสร้าง ในปี 1970)
– V. to be ในประโยคนี้คือ was เพราะโรงงานถูกสร้างในอดีต
– และ V3 ของ build คือ built ค่ะ
2) The factory will be built next year. (โรงงานจะถูกสร้าง ในปีหน้า)
– V. to be ในประโยคนี้คือ will be เพราะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต
– และ V3 ของ build คือ built
3) Was the cake eaten by Jane yesterday? (ขนมเค้กถูกกิน โดยเจนเมื่อวาน หรือเปล่า)
– V. to be ในประโยคนี้คือ was เพราะเป็นอดีต
– และ V3 ของ eat คือ eaten ค่ะ
4) Has the cake been eaten by Jane already? (ขนมเค้กถูกกิน โดยเจน แล้วหรือยัง)
– V. to be ในประโยคนี้คือ has been เพราะเป็น present perfect tense
– และ V3 ของ eat คือ eaten

จะเห็นว่าการที่เราจะสร้างประโยค Passive Voice ได้นั้น นอกจากต้องรู้โครงสร้างแล้ว สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ V3 ของคำแต่ละคำนั่นเองค่ะ ^^”

English Parks Unlimited English For Your Success

เรียนไม่อั้น ครบทุกทักษะ สอนสดทุกวัน