Privacy Policy

FAQ | คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q: การสอบ IELTS คืออะไร

A: IELTS (The International English Language Testing System) คือ การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยผลคะแนนนิยมนำไปใช้เพื่อยื่นต่อสถาบันการศึกษาทั้งหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

Q: ข้อสอบมีการทดสอบอะไรบ้าง

A: ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 ส่วน เพื่อทดสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้เวลาสอบรวมทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45นาที

  • การฟัง (Listening) จำนวน 40 ข้อ เวลา 30 นาที โดยลักษณะข้อสอบมีทั้งการเติมคำ และการเลือกคำตอบ 
  • การอ่าน (Reading) แบ่งออกเป็น 3 บทความ จำนวน 40ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง โดยลักษณะคำถามจะมีความหลากหลาย เช่น การจับคู่หัวข้อเรื่อง การเติมคำ การจับคู่
  • การเขียน (Writing) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Task 1  เขียนขั้นต่ำ 150 คำ และ Task 2 เขียนขั้นต่ำ 250 คำ
  • การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที 

Q: Academic Module กับ General Training Module แตกต่างกันอย่างไร

A: Academic Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ส่วน General Training Module คือการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความประสงศ์จะศึกษาต่อในหลักสูตรการอบรรม หรือการทำงาน และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตเรีย แคนนาดาและนิวซีแลนด์ 

Q: สามารถสมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?

A: ศูนย์สอบ IELTS ในประเทศไทยมี 2 แห่ง คือ

  • British Council ผู้สอบสามารรถสมัครสอบด้วยตนเองได้ทุกสาขา หรือสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัครต้องทำการสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนการสอบ
  • IDP ผู้สมัครสอบสามาถสมัรครสอบผ่านทางเว็บไซต์

Q: ผลการสอบมีอายุกี่ปี และ สามารรถสมัครสอบครั้งต่อได้เมื่อไหร่?

A: ผลการสอบมีอายุ 2 ปี และผู้สอบสามารถสมัครสอบได้ทันทีหลังจากการสอบครั้งแรก

Q: หากต้องการยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบต้องทำอย่างไรบ้าง?

  • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบก่อนกำหนดการรสอบ 5สัปดาห์ ผู้สอบจะได้รับเงินคือโดยหักค่าดำเนินการ
  • หากผู้สอบยกเลิกหรือเลื่อนวันสอบภายใน 5สัปดาห์ก่อนกำหนดการสอบ ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรง ผู้สอบจะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันของกำหนดการรสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

ในกรณีขาดสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ผู้สอบจะไม่ได้รับเงินค่าสมัครสอบคืน ยกเว้นในกรณีที่ผู้สอบมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงและนำใบรับรองแพทย์มาแสดงภายใน 5 วันหลังจากวันสอบ ผู้สอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนโดยหักค่าดำเนินการ

Q: การเรียน IELTS ที่อิงลิชพาร์ค แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรบ้าง

A: อิงลิชพาร์คเชื่อว่าแนวทางการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการคะแนนที่เท่าไหร่  อิงลิชพาร์คคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณภาพการันตีด้วยคะแนนสอบตั้งแต่ 8.5 ขึ้นไป เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนของอิงลิชพาร์คจะได้รับความรู้ และเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถฝึกฝนทำข้อสอบเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด รวมถึงส่ง Writing ให้อาจารย์ตรวจแบบไม่จำกัดชิ้นงาน และสามารถนัดทำ Mock-up ในส่วนของ Speaking กับอาจารย์ได้ตลอดหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจก่อนการไปสอบจริง

Q: อยากได้คะแนน 6.5 ต้องใช้เวลาเตรียมตัวกี่เดือน

A: ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบของแต่ละคนจะต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ และช่วงเวลาในการฝึกทำข้อสอบ โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานในระดับปานกลางทางโรงเรียนจะแนะนำให้เตรียมตัวสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน

Q: เรียน IELTS กับอาจารย์คนไทย หรืออาจารย์เจ้าของภาษาดีกว่ากัน

A: อิงลิชพาร์คเชื่อว่าการเรียน IELTS กับอาจารย์คนไทยจะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ให้กับนักเรียนได้ดีกว่า เพราะอาจารย์จะสามารถอธิบายเทคนิคในการตอบคำถามต่าง ๆ ใน Part Reading และ Listening ได้ละเอียดและชัดเจนกว่า รวมทั้งสามารถแนะนำรูปแบบการพูด(Speaking) และรูปแบบการเขียน(Writing) การวางแผนในการตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างชัดเจนเป็นระบบ เพราะอาจาจารย์ชาวไทยจะเข้าใจปัญหาของนักเรียนไทยมากกว่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุด