Image Not Found

Masterclass

Master Class Package คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ได้ดีขึ้นอย่างแท้จริง โดยการสอนจะเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาพื้นฐานของผู้เรียนโดยการสร้างความเข้าใจในหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และให้ผู้เรียนสามารถสร้างประโยคได้เอง ไปจนถึงสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงทั้งในด้านการเรียน การทำงานและการทำข้อสอบ IELTS, CU-TEP, TU-GET, MUIC, TOEIC เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั้งหมด แล้วนำไปต่อยอดในด้านการเขียน และการสอบต่างๆ

 • MasterClass Package ประกอบไปด้วยคลาสเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการปรับพื้นฐานหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปจนสามารถใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเขียน ได้อย่างถูกต้อง ครบตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการใช้งานระดับสูง
 • เรียนสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 3-6 ชั่วโมง สอนสดทุกคลาส
 • ห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7-15 คนต่อคลาส ทำให้อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
 • ทีมงานอาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยอาจารย์ชาวไทยซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยระดับโลก เช่น University of Oxford และ University of Illinois มั่นใจได้ในคุณภาพด้วยคะแนนสอบ IELTS 8.5
 • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด ในส่วนของ Writing อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล
 • การสอนของ English Parks ไม่ได้มุ่งเน้นการติวเพื่อกวดวิชาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย ที่เรียนมานานถึง 12 -15 ปี แต่ยังไม่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้จริง ทั้งในการพูด และการเขียน
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

 • สามารถเข้าใช้ Self-Learning เพื่อทบทวนเนื้อหานอกเหนือจากเวลาเรียนปกติ ได้ไม่จำกัดตลอดหลักสูตร
 • มี Mock-Up Test ให้ฟรีตลอดหลักสูตร
 • ส่ง Writing ได้ไม่จำกัด เพื่อรับ comment และ feedback จากอาจารย์แบบละเอียด

Masterclass English แบ่งออกเป็น 2 Package

 • Masterclass 3 months เรียนได้ทุกวันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • Masterclass 6 months เรียนได้ทุกวันเป็นระยะเวลา 6 เดือน

Unlimited English ดีอย่างไร

Image Not Found

Grammar

พื้นฐานสำคัญในการเรีนยภาษาอังกฤษ เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะอื่นๆ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ได้ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น แตกต่างด้วยการเน้นสร้างความเข้าใจ ไม่ใช่การท่องจำเพื่อให้ผู้เรียนสามารถในไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Image Not Found

Reading & Vocabulary

เพื่อเรียนรู้ทักษะการอ่านตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้งรวบรวมคำศัพท์จากการอ่าน และคำศัพท์ที่พบเจอบ่อยในข้อสอบต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่

Image Not Found

CU-TEP / TU-GET

เรียนรู้แนวข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET พร้อมเทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้คะแนนตามเป้าหมายที่ต้องการได้

Image Not Found

TOEIC

สำหรับนักศึกษาปี 3-4 และกลุ่มคนทำงานที่ต้องการใช้คะแนน TOEIC เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน โดยจะเน้นการทำข้อสอบทั้งในส่วนของการอ่านและการฟัง ให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องภายในเวลาที่กำ

Image Not Found

Writing

ฝึกการเขียนประโยคให้ถูกต้องอย่างเป็นขั้นตอน และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการเขียนเรียงความ พร้อมทั้งการเรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดไปสู่การเขียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!