Pronunciation

เรียน Pronunciation เพิ่มความมั่นใจพูดภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

Image Not Found

Course Summary

การเรียน Pronunciation เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหากผู้เรียนต้องการเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ เพราะคนไทยส่วนมากมีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติจากการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง การเรียน Pronunciation หรือการออกเสียง จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยหากเรามีการออกเสียงที่ถูกต้องแล้ว จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks จะมาบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของคอร์ส Pronunciation ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

Image Not Found

เรียน Pronunciation กับผู้เชี่ยวชาญ มีประโยชน์อะไรบ้าง

การเรียน Pronunciation หรือการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่สำคัญของการเรียนภาษา และเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธี โดยการเรียน Pronunciation มีประโยชน์ดังนี้

 • การสื่อสารมีประสิทธิภาพ – การเรียน Pronunciation จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการออกเสียงคำต่างๆ อย่างชัดเจนและถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ฟังมีความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารได้อย่างไม่มีอุปสรรคในการฟัง
 • สร้างความมั่นใจ – หากเรารู้ว่าตัวเองออกเสียงได้อย่างถูกต้อง จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างไร้กังวล สร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนา และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • ลดข้อผิดพลาด – บางครั้งการออกเสียงที่ผิด อาจทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป ดังนั้นหากมีการเรียน Pronunciation อย่างถูกวิธี จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 • พัฒนาทักษะการฟัง – เมื่อมีความเข้าใจในวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการฟังไปด้วยในตัว เพราะมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการออกเสียงรูปแบบต่างๆ ของเจ้าของภาษา
ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!

การเรียน Pronunciation เหมาะกับใคร? ภาษาอังกฤษระดับไหน

คอร์สเรียน Pronunciation หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ เพราะการออกเสียงเป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถต่อยอดไปสู่ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษได้

และยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานกับชาวต่างชาติ หรือต้องการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จึงต้องการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหากผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ ก็จะสามารถมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าทางอาชีพได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการปรับปรุง แก้ไข หรือฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ที่ไม่กล้าพูดหรืออายในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพราะนอกจากจะช่วยให้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องแล้ว หลักสูตรการสอน Pronunciation ยังสามารถเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารได้อีกด้วย

รายละเอียดคอร์สเรียน Pronunciation

คอร์สเรียน Pronunciation เป็นหนึ่งในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานของ Englishparks ซึ่งเป็นคอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นหรือมีพื้นฐานอยู่แล้ว เพราะหลักสูตรของ Englishparks ก่อนเริ่มเรียน อาจารย์ผู้สอนจะทำการประเมินระดับภาษาของผู้เรียน เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับภาษาของแต่ละคน ดังนั้นจึงสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร้กังวล

โดยหลักสูตรการสอน Pronunciation สำหรับผู้ใหญ่ของ Englishparks ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและถูกต้องตามหลักการออกเสียง โดยจะเริ่มปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะของการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ ฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ระดับคำ ไปจนถึงประโยค รวมไปถึงหลักการเน้นคำ การใช้เสียงสูง-ต่ำ การเชื่อมคำ เพื่อพัฒนาการออกเสียงของผู้เรียนให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด

โดยคลาสเรียนทั้งหมดจะเป็นการสอนสด เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนกับคุณครูได้อย่างใกล้ชิด โดยครูผู้สอน ​Pronunciation ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การสอน Pronunciation โดยตรง

คอร์สเรียน Pronunciation จะมีระยะเวลาในการเรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง) โดยในแต่ละคลาสจะมีการสอนหลักการออกเสียงอย่างถูกต้องในแต่ละส่วนตั้งแต่พื้นฐาน ไปสู่การออกเสียงอย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีหัวข้อเรียนดังต่อไปนี้

Image Not Found
 • Class 1: Consonant Sounds
 • Class 2: Vowel Sounds
 • Class 3: Consonant Sequences
 • Class 4: Stress
 • Class 5: Sound Change
 • Class 6: Linking
 • Class 7: Intonation
 • Class 8: Wrap-up

เรียน Pronunciation กับ Englishparks มีข้อดีอย่างไร

คอร์สการเรียน Pronunciation ของ Englishparks ไม่ได้เน้นแค่การเรียนในตำรา แต่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกคนสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะมีการ customize หรือปรับการเรียนการสอนให้เข้ากับความต้องการและระดับภาษาของแต่ละคน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยคอร์ส Pronunciation ของ Englishparks มีจุดเด่นดังนี้

 • คลาสทั้งหมดเป็นการสอนสดโดยอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทในด้านการออกเสียงโดยตรง จึงมีความรู้ความเข้าใจในด้าน pronunciation โดยเฉพาะ และยังมีประสบการณ์ด้านการสอนมากกว่า 10 ปี
 • เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษแต่ละเสียง การออกเสียงในระดับคำ การเน้นเสียง ไปจนถึงการพูดเป็นประโยค ผู้ที่เรียนจบสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • เรียนกลุ่มเล็ก จำนวนนักเรียน 7 – 15 คนต่อห้อง เพื่อให้อาจารย์ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และสามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคนได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการเรียน Pronunciation

ไม่ว่าจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษ และทักษะการออกเสียง มาก่อนหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถเรียนได้เช่นกัน เพราะคอร์สเรียน pronunciation ของ Englishparks มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียงของสระและพยัญชนะต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ไปจนถึงการออกเสียงแต่ละคำ และประโยคได้เลยทีเดียว จึงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

การออกเสียงคำอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษาใดก็ตาม เพราะหากผู้พูดออกเสียงไม่ถูกต้อง อาจทำให้ความหมายของคำที่ต้องการจะสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง และทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ ดังนั้นการเรียน Pronunciation มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากผู้เรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ว่าทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาภาษาอังกฤษในด้านอื่นๆ และยังสามารถสนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างไร้กังวล

หลายคนอาจยังไม่แน่ใจว่าควรเลือกเรียน pronunciation ที่ไหนดี ซึ่งจริงๆ แล้วการเรียน pronunciation ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงพื้นฐานการออกเสียงตั้งแต่ระดับคำ รวมถึงหลักการออกเสียงคำในแต่ละประโยค การเน้นเสียง การใช้โทนเสียงต่างๆ และควรสอนโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์ เช่น หลักสูตร Pronunciation ของ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks เป็นต้น

สรุปการเรียน Pronunciation

คอร์สเรียน Pronunciation ของ Englishparks เป็นหลักสูตรการออกเสียงที่จะตอบโจทย์กับผู้เรียนที่มีความต้องการหลากหลาย ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาก็หรือไม่ก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการเรียนการสอนที่ครอบคลุมทุกแง่มุมเพื่อการออกเสียงอย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติอย่างเจ้าของภาษา สอนสดโดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการออกเสียงโดยเฉพาะ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ตลอด 8 สัปดาห์

คอร์สเรียน Pronunciation จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ และเป็นธรรมชาติ สามารถพูดคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างไร้กังวล เป็นพื้นฐานที่ดีเพื่อการต่อยอดการเรียนภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการฟัง สร้างความเคยชินกับการออกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการเรียนภาษาของผู้เรียนไปอีกขั้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่าน ช่องทางการติดต่อ: https://englishparks.in.th/about-us/

ปรึกษาเรื่องการเรียน Click เลย!