IELTS Writing เจาะลึกเทคนิคและวิธีเขียนยังไงให้ได้คะแนนดี

IELTS Writing

การสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการสอบที่สามารถนำคะแนน IELTS ไปยื่นในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาภาคนานาชาติ หรือการเรียนต่อต่างประเทศ โดยการสอบจะมีทั้งหมด 4 พาร์ท ซึ่งในบางแห่งอาจมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของแต่ละพาร์ทเพื่อเป็นเงื่อนไขในการพิจารณา เช่น กำหนดคะแนน IELTS Overall 6.5 และ IELTS Writing 6.0 

โดยพาร์ท IELTS Writing อาจจะเป็นพาร์ทที่หลายคนกังวลเนื่องจากต้องใช้ทักษะหลายด้านในการเขียน แต่อย่างไรก็ตาม IELTS Writing ก็เป็นพาร์ทที่สำคัญและควรที่จะเก็บคะแนนเช่นกัน ซึ่งพาร์ทนี้สำคัญอย่างไร โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Englishparks จะมาบอกถึงความสำคัญของพาร์ท Writing และบอกเทคนิควิธีเตรียมสอบ Writing IELTS ที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้กัน


IELTS Writing คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรในการเก็บคะแนน

ข้อสอบ IELTS จะแบ่งพาร์ทเป็น การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading) และการเขียน (IELTS Writing) โดยพาร์ทเขียนหรือ IELTS Writing นี้จะแบ่งออกเป็น 2 Tasks ได้แก่ Task 1 และ Task 2

ข้อสอบ IELTS Writing Test จะเป็นการวัดทักษะทั้งในเรื่องของการเขียน โดยจะเป็นการวัดว่าผู้สอบมีความสามารถในด้านการเขียนเชิงวิชาการหรือแบบทางการมากน้อยแค่ไหน รวมถึงวัดทักษะการใช้แกรมมาร์ และการใช้คำศัพท์ จึงเป็นพาร์ทที่ต้องค่อนข้างให้ความสำคัญในการทำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สอบในรูปแบบของ Academic IELTS เพื่อนำไปใช้ยื่นศึกษาต่อ เพราะในพาร์ทการสอบ IELTS Writing นี้จะเป็นตัวชี้บ่งบอกว่าการเขียนของผู้สอบนั้นมีประสิทธิภาพ และมีทักษะการเขียนอภิปรายเชิงวิชาการมากพอที่จะสามารถเรียนต่อในต่างประเทศหรือภาคเรียนอินเตอร์ได้

ไขข้อสงสัย IELTS คืออะไร ได้ที่บทความนี้


รูปแบบข้อสอบ IELTS Writing มีกี่ส่วน แต่ละส่วนมีโครงสร้างการเขียนอย่างไร?

IELTS Writing Task 2 ตัวอย่าง

ข้อสอบ IELTS Writing จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ IELTS Writing Task 1 การอธิบายกราฟ และ IELTS Writing Task 2 การอภิปรายบรรยายข้อมูลเชิงวิชาการ โดยเวลาทำข้อสอบทั้ง 2 Tasks มีทั้งหมด 60 นาที ผู้สอบจึงควรแบ่งเวลาในการทำข้อสอบแต่ละพาร์ทให้ดี เพื่อที่จะได้สามารถทำข้อสอบทั้งสองพาร์ทได้เต็มที่และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 ส่วนแรกของการทำข้อสอบพาร์ทเขียน โจทย์จะกำหนดแผนภาพ (Diagram) ชาร์ต กราฟ หรือแผนที่มาให้ผู้สอบบรรยาย โดยรูปแบบของกราฟจะมีทั้งรูปทรงวงกลม หรือกราฟแท่ง และทิศทางของกราฟยังมีตั้งแต่รูปแบบกราฟขึ้น (Upward) กราฟลง (Downward) และกราฟผันผวน (Volatility) นอกจากกราฟแล้ว โจทย์อาจเลือกกำหนดเป็นตาราง แผนผัง แผนที่ และแผนภูมิได้

ด้วยความที่ Task 1 เป็นการบรรยายกราฟซึ่งต้องอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลง ผู้สอบจึงต้องเตรียมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงในช่วงขาขึ้น ขาลง คำศัพท์เกี่ยวกับความคงที่และความผันผวน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งปลูกสร้าง ตัวอย่างเช่น แทนที่ (Replace) หรือการก่อสร้าง (Construct) รวมถึงเตรียมคลังศัพท์ที่เกี่ยวกับการอธิบายทิศทางในเชิงวิชาการ

IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 เป็นการเขียนอภิปรายแบบเป็นทางการเช่นกัน แต่ใน Task 2 นี้ โจทย์จะให้ผู้เข้าสอบเขียนแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา การวิจารณ์ การเปรียบเทียบหรือการโต้แย้ง ซึ่งผู้สอบจะต้องตอบคำถามโจทย์ให้ได้ในแง่ใดแง่หนึ่ง ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพียงแค่ผู้สอบต้องสามารถแสดงความคิดเห็นที่สามารถสนับสนุนแนวคิดของตนเอง และสามารถแสดงจุดยืนในคำตอบได้ โดยใน Task 2 นี้ ผู้สอบต้องเขียนเป็นจำนวนขั้นต่ำอย่างน้อย 250 คำ

พลาดไม่ได้กับคะแนนข้อสอบอีกพาร์ท รวบรวมข้อมูลและเทคนิคการทำ IELTS Speaking !


วิธีเขียน IELTS Writing แต่ละพาร์ท

ในการเขียนพาร์ท IELTS Writing นั้น จะมีโครงสร้างการเขียน (Essay Structure) ในการเขียนที่จะทำให้เนื้อหามีความลื่นไหลและดูเป็นแบบแผนมากขึ้น ซึ่งแพทเทิร์นการเขียนแต่ละ Tasks นั้นเหมือนกัน เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของเนื้อหาเท่านั้น

โดยสามารถนำ IELTS Writing Tips เหล่านี้ไปปรับใช้กับการเตรียมตัวสอบให้เหมาะสมกับตนเองได้ แนวทางการเขียนจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้น มาดูกันเลย

แนวทางการเขียน IELTS Writing Task 1

วิธีเขียน Writing IELTS Task 1 (ขั้นต่ำ 250 คำ) โจทย์จะให้ข้อมูลมาในรูปแบบของชาร์ต กราฟ หรือไดอะแกรม จนไปถึงตาราง แผนภูมิ หรือแผนที่ต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคในการเขียน IELTS Writing ของ Task 1 มีดังนี้ 

 • ผู้สอบควรเขียนข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่โจทย์ให้มา ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไป
 • เน้นอธิบายข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงที่เป็นข้อเท็จจริงจากในโจทย์เท่านั้น
 • สามารถใช้คำศัพท์อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึงทิศทาง (Direction) ได้
 • ไม่จำเป็นต้องอธิบายข้อมูลทุกอย่างที่โจทย์ให้มา ให้หยิบยกข้อมูลที่น่าสนใจและสามารถเชื่อมต่อไปยังพาร์ทสรุปได้อย่างลื่นไหล

โดยโครงสร้างการเขียน IELTS Writing Task 1 จะเรียงตามลำดับดังนี้

 • ย่อหน้าที่ 1 Introduction and Overview

เริ่มที่ย่อหน้าแรก แนะนำว่าให้ผู้สอบกล่าวถึงภาพรวมของโจทย์เป็นการเกริ่นอย่างคร่าว ๆ ว่ากราฟหรือในตารางที่โจทย์ให้มานั้นกำลังพูดถึงอะไร และในส่วนของ Overview จะเป็นการขยายความเพิ่มเติมจากภาพรวม โดยหยิบยกส่วนที่สำคัญในโจทย์มาอธิบาย เช่น จุดที่มีตัวเลขมากหรือน้อยที่สุด 

 • ย่อหน้าที่ 2 Body

ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาหลัก ผู้สอบสามารถอธิบายเนื้อหาจากรายงานข้อมูลที่โจทย์ให้มาตามข้อเท็จจริง แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งหมด ให้ผู้สอบวิเคราะห์ว่าข้อมูลจุดไหนที่น่าสนใจในการนำมาอธิบาย อาจสังเกตว่ามีข้อมูลใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกราฟหรือตาราง เพื่อนำไปสู่การสรุปในย่อหน้าสุดท้าย

 • ย่อหน้าสุดท้าย Conclusion

ย่อหน้าสุดท้ายจะเป็นการสรุปจากข้อมูลที่โจทย์ให้มา ร่วมกับการวิเคราะห์ที่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริง

แนวทางการเขียน IELTS Writing Task 2

วิธีเขียน Writing IELTS Task 2 Structure จะมีขั้นต่ำในการเขียน 250 คำเช่นกัน รูปแบบโครงสร้างจะคล้าย ๆ กับ Task 1 แต่จะเปลี่ยนในด้านของการเขียนเนื้อหา เนื่องจากจะเป็นการเขียนอภิปรายเชิงวิชาการซึ่งต้องมีความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาอยู่ด้วย

โดยโจทย์มักจะมีการกำหนดเนื้อหาที่นำไปสู่คำตอบได้ 4 แบบหลัก ๆ ได้แก่

 • เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย (Agree/Disagree)
 • ข้อได้เปรียบ/ข้อเสีย (Advantage/Disadvantage)
 • สาเหตุ/ผล (Cause/Effect)
 • อธิบาย/เสนอความเห็น (Discussion/Give Opinion)

 ก่อนเริ่มเขียนผู้สอบอาจจะร่าง Outline ในการเขียนก่อน เพื่อให้เห็นถึงประเด็นสำคัญและไอเดียต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการเขียนอภิปราย และเก็บประเด็นที่น่าสนใจได้ครบถ้วน 

ในส่วนของแพทเทิร์น Writing IELTS เทคนิคการเขียนดังต่อไปนี้ สามารถนำไปปรับใช้กับการเขียนเพื่อเรียงลำดับ Essay ให้ลื่นไหลได้

 • ย่อหน้าที่ 1 Introduction

ในย่อหน้าแรก ผู้สอบอาจกล่าวถึงภาพรวมของสิ่งที่โจทย์ให้มา และเริ่มใส่ความคิดเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ลงไปเพื่อนำไปสู่การเขียนในย่อหน้าที่ 2 

 • ย่อหน้าที่ 2 Opinion

เมื่อมีการ Lead ความคิดเห็นจากย่อหน้าแรกแล้ว ให้ผู้สอบทำการขยายความ และหยิบยกเหตุผลที่สามารถสนับสนุนการวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ หรือความคิดเห็นโต้แย้งของผู้สอบได้

 • ย่อหน้าที่ 3 Another Opinion/Solution

ในย่อหน้าที่ 3 นี้ ผู้สอบสามารถเลือกเขียนเป็นความคิดเห็นในด้านตรงข้าม หรือวิธีแก้ปัญหา โดยเลือกเขียนให้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับในย่อหน้าที่ 2

หากผู้สอบเลือกอภิปรายความคิดเห็นในด้านตรงข้าม เช่น ผู้สอบไม่เห็นด้วยกับโจทย์และได้อธิบายความคิดเห็นไปในย่อหน้าที่ 2 ในย่อหน้านี้ผู้สอบสามารถอธิบายถึงในอีกแง่มุมว่าถ้าเห็นด้วยกับโจทย์ จะมีเหตุและผลอย่างไร ที่ทำให้ผู้สอบเลือกที่จะไม่เห็นด้วย เป็นการสนับสนุนแนวคิดในย่อหน้าที่ 2 เพิ่ม เป็นต้น

 • ย่อหน้าสุดท้าย Conclusion

ในส่วนของสรุป (Conclusion) จะเป็นการอภิปรายภาพรวมทั้งหมดที่ผู้สอบได้เขียนมา และเขียนสรุปจบปิดท้าย


เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing วัดจากอะไรบ้าง?

เกณฑ์การให้คะแนนในพาร์ท IELTS Writing จะมีการวัดทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. ความถูกต้องของคำศัพท์ (Lexical Resources) 

ในด้านของการใช้คำศัพท์ จะเป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาวัดคะแนน โดยจะวัดการใช้คำศัพท์ที่เป็นทางการได้ถูกต้องตามบริบท มีความหลากหลายของคำศัพท์ สะกดคำได้ถูกต้อง และใช้คำศัพท์ที่สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้สอบได้

 1. การลำดับเนื้อหา การใช้คำเชื่อมที่ถูกต้อง (Coherence and Cohesion: CC)

การเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างลื่นไหลเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเขียน Essay เนื่องจากจะทำให้เห็นถึงความสามารถในการเรียบเรียงการเขียนที่มีความสอดคล้อง ไม่แย้งกันเองหรือวกวน และการเลือกใช้คำเชื่อมที่หลากหลาย ถูกต้องตามบริบท

ดังนั้นผู้สอบจึงควรร่าง Outline การเขียน และลิสต์ประเด็นที่สำคัญรวมถึงไอเดียที่จะเขียนลงไปในเนื้อหาให้ครบถ้วน เพื่อที่จะสามารถลำดับการเขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 1. การทำตามคำสั่งของโจทย์ได้ตรงประเด็น (Task Achievement: TA)

การตอบคำถามที่โจทย์ต้องการถือเป็นหัวใจหลักของการสอบ IELTS Writing โดยจะมีการพิจารณาว่าตอบตรงคำถามหรือไม่ สามารถเก็บประเด็นสำคัญได้และไม่เขียนนอกประเด็น รวมถึงการเขียนให้ครบตามจำนวนคำขั้นต่ำที่โจทย์กำหนด

 1. การใช้ไวยากรณ์ถูกต้องตามหลัก (Grammatical Range and Accuracy: GRA)

อีกหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนนั่นคือ การใช้ไวยากรณ์ จะเป็นการวัดความถูกต้องตามโครงสร้างภาษา แกรมมาร์ต่าง ๆ รวมถึงความหลากหลายของรูปแบบประโยคที่ใช้ 

นอกจากเกณฑ์การให้คะแนนที่กล่าวมาแล้ว ใน IELTS Writing Score ยังมีเกณฑ์อื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อการหักคะแนนอีกด้วยเช่นกัน เช่น การเขียนไม่ครบตามจำนวนคำ การใช้ประโยคท่องจำซึ่งไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต่อเนื่องกับเนื้อหาที่เขียน รวมไปถึงลายมือที่เขียน เฉพาะกรณีที่สอบแบบ Paper Based  ซึ่งควรเขียนให้ผู้ตรวจอ่านได้ง่าย เพราะถ้าหากผู้ตรวจไม่สามารถอ่านเนื้อหาที่ผู้สอบเขียนเนื่องจากตัวหนังสือหวัด ก็อาจจะทำให้พลาดคะแนนไปได้เช่นกัน


รวมเทคนิคการทำ IELTS Writing ให้ได้คะแนนเพิ่ม!

ทำพาร์ท IELTS Writing มีเทคนิคอย่างไรที่จะทำให้ได้คะแนนดี แน่นอนว่านอกจากทักษะในการเขียนแล้ว การมีเทคนิคดีเหล่านี้ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมคะแนนได้ดีเช่นกัน

 • ทำความเข้าใจโจทย์ 

สิ่งนี้เป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดผล เพราะหากเขียนได้ดีแต่ไม่สามารถตอบคำถามในสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ ก็จะทำให้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร

 • วางแผนการเขียน และลิสต์ประเด็นที่สำคัญของโจทย์ให้ครบ

การร่าง Outline และลิสต์ประเด็นสำคัญของโจทย์ จะทำให้เห็นภาพรวมประเด็นที่โจทย์ต้องการจะสื่อ ซึ่งจะนำไปสู่การเขียนอภิปรายความคิดเห็นของผู้สอบได้ครบถ้วนมากขึ้น และต้องตอบให้ตรงคำถาม ยกเหตุผลที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถสนับสนุนแนวคิดของผู้สอบได้ และการมองเห็นภาพรวมโจทย์จากการลิสต์ประเด็นในร่าง Outline ก็จะทำให้มีไอเดียที่น่าสนใจในการเขียนเนื้อหาอีกด้วย

 • พยายามใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ หรือศัพท์ทางการ 

การใช้คำศัพท์ที่สามารถบ่งบอกศักยภาพทางภาษาอังกฤษของผู้สอบ ก็เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนั้นหากใช้คำศัพท์ทางการ หรือเชิงวิชาการที่ใช้ในงานเขียนก็จะทำให้คะแนนดีมากขึ้น อาจค้นหา IELTS Writing Vocabulary เพื่อท่องจำคำศัพท์ที่มักจะใช้เขียนในการสอบและลองนำมาใช้จริงให้เกิดความเคยชิน

 • เขียนให้ครบตามจำนวนคำที่กำหนด และทำให้ครบทั้งสอง Tasks

จะเห็นว่าในเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน มีในเรื่องของการเขียนครบตามจำนวนคำที่กำหนด ไม่ขาด สามารถเขียนให้มากกว่าจำนวนขั้นต่ำ เขียนเกินได้เล็กน้อย  เพราะนอกจากจะเป็นการทำตามคำสั่งโจทย์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงทักษะการเขียนอย่างมีระบบแบบแผน และการบริหารเวลาที่ดีด้วย

 • เลี่ยงการใช้คำซ้ำ 

เนื่องจากการใช้คำซ้ำอาจทำให้ภาพรวมการเขียนดูไม่ลื่นไหล จึงควรใช้คำที่มีความหมายเดียวกัน (Synonyme) เพื่อให้การเขียนมีความหลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS Writing กับสถาบันสอนภาษา Englishparks

เรียน Writing IELTS ที่ไหนดี

ไม่ว่าจะเป็นการสอบอะไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งการเตรียมพื้นฐานที่ดี, แกรมมาร์, การท่องจำคำศัพท์ รวมไปถึงการบริหารจัดการเวลาในการทำข้อสอบ เพราะว่าในทุกพาร์ทคือตัวชี้วัดทั้งในด้านทักษะความรู้ การวิเคราะห์และการวางแผนต่าง ๆ 

การเตรียมความพร้อมยังช่วยให้มองเห็นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาในการทำข้อสอบด้วย และหากมีคนช่วยวิเคราะห์และพัฒนาจุดด้อยให้แข็งแรงขึ้นมาได้ ก็จะเป็นผลดีมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียน IELTS Writing ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้การเตรียมตัวสอบมีความพร้อมมากขึ้น 

คอร์สเรียน IELTS กับ Englishparks จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะแต่ละด้านของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกการบริหารเวลา พัฒนาทักษะในด้านการเขียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเขียนบทความและให้ทางสถาบันตรวจสอบได้อย่างไม่จำกัด พัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดแข็ง พร้อมแนวข้อสอบเก่าย้อนหลังให้ได้ฝึกการสอบจริง

และการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS Writing กับ Englishparks ยังใช้ระบบการพัฒนาผู้เรียนแบบรายบุคคล ให้ผู้เรียนได้พัฒนาจากระดับที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงวางใจได้ว่าหากเลือกเตรียมพร้อมกับการสอบ IELTS Writing ที่ Englishparks จะสามารถได้เทคนิคและทักษะที่เหมาะสมกับตนเอง


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับ IELTS Writing

1. IELTS Writing ต่างจากการเขียน Essay ธรรมดาอย่างไร?

การเขียน IELTS Writing ต่างจากการเขียน Essay ธรรมดาในแง่ของการเลือกใช้คำศัพท์เชิงวิชาการ การวัดความสามารถในการใช้แกรมมาร์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเนื้อหาที่สอดคล้องกันและใช้คำเชื่อมหลากหลาย ถูกต้องตามบริบท จนไปถึงการบริหารเวลาในการเขียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

2. IELTS Writing Task 2 ส่วนใหญ่โจทย์กำหนดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง?

โจทย์ของ IELTS Writing Task 2 มักจะให้เนื้อหาโจทย์มาในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม จนไปถึงเทคโนโลยี ผู้สอบต้องวิเคราะห์จากประเด็นที่โจทย์ให้มาว่าโจทย์ต้องการคำตอบในรูปแบบไหน และเขียนอธิบาย โดยคำตอบไม่ได้มีถูกผิด แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้สอบต่อโจทย์ที่ให้มา ซึ่งมีสิ่งสำคัญคือการยกตัวอย่าง หรือมีการให้เหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นนั้นให้สามารถเข้าใจได้ง่าย

3. IELTS Writing เขียนเกินจำนวนคำที่กำหนดได้ไหม?

สามารถเขียนเกินจำนวนคำที่กำหนดได้ เนื่องจากจำนวนคำที่โจทย์ให้มานั้นเป็นคำขั้นต่ำในการเขียน อย่างไรก็ตาม ผู้สอบต้องไม่ลืมที่จะเรียบเรียงให้เนื้อหามีความสอดคล้องกัน มีลำดับใจความสำคัญลื่นไหล ซึ่งจะทำให้เนื้อหาที่ผู้สอบเขียนมีความน่าสนใจมากขึ้น

4. IELTS Writing สมัครสอบที่ไหน?

สอบ IELTS ที่ไหนดี? การสมัครสอบ IELTS Writing สามารถสมัครสอบได้กับทาง British Council หรือ IDP โดยตรง หรือสมัครผ่านสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Englishparks ได้เช่นกัน


สรุป IELTS Writing พาร์ทน่าเก็บคะแนน เตรียมพร้อมสอบกับ Englishparks

IELTS Writing เป็นพาร์ทในการสอบ IELTS ซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านของการยื่นศึกษาต่อในภาคนานาชาติที่อาจมีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำ และในการของการวัดทักษะ รวมถึงเป็นพาร์ทที่น่าเก็บคะแนนอีกหนึ่งพาร์ท เพราะโจทย์มีเนื้อหาไม่ยาวมาก สามารถทำเวลาในการเขียนได้ เพียงแค่ต้องมีการทำความเข้าใจโจทย์ และตอบคำถามที่โจทย์ต้องการสื่อได้อย่างตรงประเด็นชัดเจน รวมถึงการใช้ทักษะการเรียบเรียงประโยคและการเลือกใช้คำศัพท์ที่มีความเป็นทางการ ดังนั้นหากมีการเตรียมพร้อม พาร์ท Writing ก็จะเป็นพาร์ทเก็บคะแนนได้เช่นกัน 

ที่สถาบัน Englishparks มีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลากหลาย รวมถึงคอร์สเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นำไปพัฒนาในการสอบได้จริง มีการดึงศักยภาพในตัวผู้เรียนด้วยการพัฒนาจุดด้อยให้เป็นจุดแข็ง และพัฒนาจุดเด่นให้แข็งแรง บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ผู้เรียนสามารถปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้สอนได้ตลอดเวลา และยังมีข้อสอบเก่ารวมถึงสามารถลองเขียนเรียงความ Writing IELTS ให้ผู้สอนตรวจและประเมินคะแนนได้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ IELTS Writing อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาได้จริง

สนใจเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishparks ติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า

 • 087-336-7841
 • ชั้น 6 อาคารเซ็นทรัลปิ่นเกล้าทาวเวอร์เอ

สาขาพญาไท (BTS พญาไท)

 • 083-888-0406
 • ชั้น 1 อาคารโนเบิลเฮ้าส์ (ข้างตึกวรรณสรณ์)

สาขาอโศก (BTS อโศก)

 • 097-929-4463
 • ชั้น 3 Jasmine City Mall