Image Not Found

คำว่า Marry(v.) ว่า แต่งงานค่ะ ประโยคที่เห็นกันบ่อย ๆ คือ Will you marry me? แต่เวลานำมาใช้ในประโยคบอกเล่า หลายคนยังสับสนอยู่เลย วันนี้ English parks เลยมาสรุปการใช้งานของคำว่า marry มาให้อ่านกันค่ะ

คำว่า Marry มีรูปแบบการใช้ดังต่อไปนี้นะคะ

  1. marry + object (กรรม) ได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมี with หรือ preposition ประกอบ (ซึ่งตรงนี้มักจะใช้ผิดกันประจำ เป็น common mistake อย่างนึงเลยค่ะ)
    – Yuan married Bas last month. (จะไม่ใช้ Yuan married with Bas last month.)
  2. get married (informal form)
    – Yuan and Bas got married last month.
  3. get/be married + to + object ในรูปแบบนี้เราจะใช้ to นำหน้า object ซึ่งจะต่างกับรูปแบบที่ 2 ด้านบนนะคะ
    – Even though Yuan has been married to Bas for 10 years, they still don’t understand each other.

ลองนำไปใช้พูด ใช้เขียนกันดูนะคะ การเรียนภาษาอังกฤษสิ่งสำคัญคือการฝึกฝน ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ เก่งขึ้นแน่นอนค่ะ