Our Courses

Our Course Private NEW SAT
Private NEW SAT

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้คะแนน SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตร International Program ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น คณะ BBA และ BE ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ BBA และ EBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือวางแผนเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Private NEW SAT ประกอบไปด้วย Part ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Math (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)
 • Evidence-based Reading and Writing (คะแนนเต็ม 800 คะแนน)

สอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญ อาจารย์ผู้สอนของทาง English Parks ทุกคน มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน มีความรู้ความเข้าใจลึกซึ้งถึงโครงสร้างข้อสอบ เข้าใจปัญหาของนักเรียนไทย รวมถึงสอนเทคนิคต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้คะแนนตามความต้องการ

เรียนแบบตัวต่อตัวเท่านั้น ทางโรงเรียนจะวางแผนการเรียนให้เหมาะสมสำหรับนักเรียน เพราะนักเรียนแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนบางคนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว แต่มีปัญหาในการแก้ปัญหาเลข ทางโรงเรียนจะปรับหลักสูตรเพื่อเน้นในส่วนนี้ให้มากขึ้น หรือกลับกันนักเรียนบางคนมีพื้นฐานเลขค่อนข้างดี แต่อ่านโจทย์ไม่เข้าใจ ทางโรงเรียนก็จะปรับหลักสูตรให้ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงตามที่ต้องการ

สามารถฝึกฝนทำข้อสอบเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด เพื่อปรับให้คุ้นกับสถานการณ์ในการสอบจริง และรับคำแนะนำเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด

หมายเหตุ: นักเรียนจะต้องเข้ามาสอบ Placement Test ก่อน เพื่อประเมินหลักสูตรที่เหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

Redesigned or New SAT คือแบบทดสอบความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ (Math) และภาษาอังกฤษ  (Verbal) ซึ่งใช้สำหรับสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ในประเทศไทย หรือใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน (Evidence-Based Reading and Writing 800 คะแนน, Math 800 คะแนน)
 • ผลคะแนนจะออกหลังจากที่สอบประมาณ 1 เดือน
 • สามารถสมัครสอบได้ทาง online เท่านั้น มีสอบปีละ 7 ครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครสอบได้ที่ website ของ collegeboard

แบบทดสอบประกอบไปด้วย

  Evidence-Based Reading and Writing Math
Sections
 • 65-minute Reading section
 • 35-minute Writing and Language section
 • 25-minute No Calculator section
 • 55-minute Calculator section
Questions
 • 52 Questions (Reading)
 • 44 Questions (Writing and Language)
 • 20 Questions (No Calculator)
 • 38 Questions (Calculator)
Score Range 200-800 200-800